Türk Bayrağı’nın inmesinden Başbakan sorumludur…

'Serbest Kürsü' forumunda MG_eVİL tarafından 11 Haziran 2014 tarihinde açılan konu

 1. MG_eVİL

  MG_eVİL New Member

  Katılım:
  20 Mayıs 2008
  Konular:
  564
  Mesaj:
  3,525
  “Ya­lan söy­le­yen­den Baş­ba­kan ol­ma­z” di­yor.
  Çok geç­me­den, bu ko­nuş­ma­yı ya­par­ken bi­le ya­lan söy­le­di­ği or­ta­ya çı­kı­yor!
  “Hü­kü­me­tin­den hiç kim­se­nin PKK ile gö­rüş­me­di­ği­ni, gö­rü­şe­nin ve bu­nu id­di­a eden­le­rin şe­ref­siz ol­du­ğu­nu­” hay­kı­rı­yor.
  Bu id­di­alı söz­le­re da­ha nok­ta­yı koy­ma­dan HDP’­den Sır­rı Sü­rey­ya Ön­der, mü­za­ke­re sü­re­ci­ne ka­tı­lan ba­kan­la­rın isim­le­ri­ni açık­lı­yor!
  Os­lo’da baş­la­yan sü­reç­te ve İm­ra­lı-Kan­dil Mu­ta­ba­ka­tı­’n­da PKK’­ya hiç­bir söz ver­me­di­ği­ni be­lir­ti­yor!
  Anın­da Kan­di­l’den “ver­di­ğin söz­le­ri tu­t” uya­rı­sı ge­li­yor!
  PKK’­nın si­lah bı­rak­ma­dan sı­nır­dan ge­çe­me­ye­ce­ği­ni bir de­ğil bir­çok kez vur­gu­lu­yor:
  “Si­lah­lar bı­ra­kıl­ma­lı di­yo­ruz! Bı­ra­kıl­ma­ma­sı sı­kın­tı do­ğu­rur. Bu­ra­sı­nı yol ge­çen ha­nı­na çe­vir­mek doğ­ru ol­maz. Gi­de­cek olan si­la­hı­nı ne­re­de bı­ra­kır­sa bı­rak­sın, öy­le git­sin. Ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ya­sal ze­mi­ni biz na­sıl oluş­tu­ra­bi­li­riz? İs­ter göm­sün, is­ter ma­ğa­ra­da fa­lan bı­rak­sın! Eğer ge­çe­cek­ler­se si­la­hı bı­ra­ka­cak­lar!”
  De­vam edi­yor:
  “Se­nin sır­tın­da si­lah, Doç­ka, Ka­nas, sı­nır­dan ge­çi­yor­sun! Gü­ven­lik gü­cüm bu­nu gör­dü­ğü za­man ses­siz ka­lır­sa yar­dım ve ya­tak­lık­tan suç iş­ler! Bu­nun için ya­sal dü­zen­le­me tek­li­fiy­le gel­mek, ya­sa bil­mez­lik­tir. Böy­le saç­ma­lık olur mu? Si­lah bı­rak­ma­dan bu iş ol­maz!”
  Bu id­di­alı mey­dan oku­ma­dan son­ra ne olu­yor?
  PKK to­pu­nu, tü­fe­ği­ni ve her tür­lü si­la­hı­nı gös­te­re gös­te­re ge­çip gi­di­yor.
  Hat­ta dün­ya­ya ser­vis yap­ma­la­rı için, ka­me­ra­la­ra gü­le oy­na­ya poz ve­ri­yorlar.
  Pe­ki PKK’­ya mey­dan oku­yan yi­ğit (!) ne ya­pı­yor?
  Hii­iççç!…
  Tat­bi­ka­ta çık­mış as­ke­ri bir­lik­le­re ben­zer gö­rün­tü­ler­le iler­le­yen PKK’­lı­la­rın ar­dın­dan ba­ka­ka­lı­yor!
  * * * *
  Baş­ba­kan her ko­nu­da ol­du­ğu gi­bi “Kürt Açı­lı­mı­” oyu­nun­da da uzat­ma­la­rı oy­nu­yor!
  Çün­kü PKK, cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­bil­mek için Kürt oy­la­rı­na muh­taç olan Baş­ba­ka­n’­a, da­ha faz­la oya­la­ma şan­sı ver­me­den, ta­ah­hüt­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye zor­lu­yor.
  Res­men ol­ma­sa da fii­len özerk­li­ğe ge­çen ve her ge­çen gün bi­raz da­ha PKK’­nın yö­ne­ti­mi al­tı­na gi­ren böl­ge, pro­vo­kas­yon­la­ra açık ha­le ge­li­yor.
  Kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen (!) kış­kır­tı­cı­lar, Ha­va Kuv­vet­le­ri­’nin en önem­li üs­le­rin­den bi­rin­de­ki Türk Bay­ra­ğı­’nı in­dir­me cü­re­ti­ni gös­te­ri­yor.
  Hü­kü­me­tin em­riy­le eli ko­lu bağ­lan­mış as­ker, olup bi­ten­le­ri sey­ret­mek­le ye­ti­ni­yor!..
  * * * *
  Baş­ba­kan ar­tık bı­ça­ğın ke­mi­ğe da­yan­dı­ğı­nı gör­me­li.
  Baş­kan­lık ve 2023’te Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­ti­’ni, Os­man­lı dev­let dü­ze­ni­ne dö­nüş­tür­me pla­nı­nın ger­çek­leş­me şan­sı­nın sı­fır ol­du­ğu­nu bil­me­li.
  Ya­şa­dı­ğı­mız coğ­raf­ya­nın tek la­ik-de­mok­ra­tik ulus dev­le­ti­ni ken­di ki­şi­sel he­sap­la­rı ve dün­ya gö­rü­şü doğ­rul­tu­sun­da dö­nü­şü ol­ma­yan yol­la­ra ve so­nu­nun ne­re­ye va­ra­ca­ğı bi­lin­me­yen ma­ce­ra­la­ra sü­rük­le­mek­ten vaz­geç­me­li.
  Hiç va­kit ge­çir­me­den Os­lo­’da ve İm­ra­lı-Kan­dil Mu­ta­ba­ka­tı­’n­da PKK’­ya ver­di­ği söz­le­ri açık­la­ma­lı.
  He­def­le­ri­ne ça­tış­ma­sız­lık or­ta­mın­da va­ra­bil­mek için baş­lat­tı­ğı oyu­na ve oya­la­ma sü­re­ci­ne aci­len bir nok­ta koy­ma­lı.
  Tür­ki­ye için en kor­kunç pro­vo­kas­yo­nun iç ça­tış­ma kış­kır­tı­cı­lı­ğı ol­du­ğu­nu… Al­lah ko­ru­sun bu ça­tış­ma­nın baş­la­ma­sı ha­lin­de, bir baş­ka ül­key­le sa­vaş­mak­tan da­ha bü­yük bir fe­la­ket ya­şa­na­ca­ğı­nı… Bu­nun tek so­rum­lu­su­nun da ken­di­si ola­ca­ğı­nı gör­me­li…


  Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.Üye Olmak İçin Tiklayın...
   
 2. cboy99

  cboy99 New Member

  Katılım:
  10 Kasım 2012
  Konular:
  2
  Mesaj:
  90
  ooo konu alirim bi dal. (konu acan bile kalmadi =p)

  konuyu acan arkadasin ekmeleddin ihsanoglunun cati aday gosterilmesi hakkindaki yorumunu merak ediyorum. Eger frouma ugrarsa =p. bir de hala buralardaysa degazor abinin yorumu =p

  ben kactim.
   
 3. MG_eVİL

  MG_eVİL New Member

  Katılım:
  20 Mayıs 2008
  Konular:
  564
  Mesaj:
  3,525
  Biz Buradayız Meraklanma ;)

  Bu Konuyla Eklemeddin İhsanoğlunun olayıyla ne alakası var ??? bu yüzden sana cevap bile vermicem ;)
   
 4. cboy99

  cboy99 New Member

  Katılım:
  10 Kasım 2012
  Konular:
  2
  Mesaj:
  90
  Forumun kendisinin guncelligi kalmamiski zaten eski forum olsa da bunu desen anlarim. Konuyu acmissin ben yorum yazmasam yorum yazan bile yokki bulundugumuz konu siyaset bolumu ve boyle bu konu eski hackhellde 9 sayfa yorum alirdi.

  Vermesen de canin sag olsun.
   
 5. degazor35

  degazor35 TÜRK oğlu TÜRK

  Katılım:
  6 Mart 2007
  Konular:
  490
  Mesaj:
  5,957
  I'm coming,but please wait a some day :)
   
 6. cboy999

  cboy999 New Member

  Katılım:
  24 Haziran 2014
  Konular:
  0
  Mesaj:
  2
  cboy99 accountum ele gecirilmis melih gokcekin twitter adresi gibi. Bu yeni accountum. Kolay olsun kimse de ugrasmaz artik bu forumdaki accountlarla diye eski accountumun sifresini 123456 yapmistim ahahha. Teroristler bunu da calin hadi. 3 farkli ulkeden girdiginizi tespit ettim sizi bulacam olum.. Neyse selamun aleykum...
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 24 Haziran 2014
 7. cboy99

  cboy99 New Member

  Katılım:
  10 Kasım 2012
  Konular:
  2
  Mesaj:
  90
  12345'mis. Milletin gunahini almisim.
   
 8. degazor35

  degazor35 TÜRK oğlu TÜRK

  Katılım:
  6 Mart 2007
  Konular:
  490
  Mesaj:
  5,957
  Biraz uzun yorum olacak,o yüzden günden güne satır-satır yazacağım ama bu işe makalenin son cümlesinden başlamak isterim:
  Türkiye'de iç savaş çıkmaz daha doğrusu çıkartılamaz.Zira son kuşakta öyle iç içe geçmiş bir toplum olmuşuz ki;silahını ya eniştene yada yengene doğrultmak zorunda kalacaksın.Gerçek hayat bizim buradan yaptığımız kuru-sıkı klavye delikanlılığına benzemez.Siyasilere ithafen,öl de ölürüz,kefenimizi giydik arkanızdayız naraları atan her kesimden jargon kesiciler,parmaklarını hafifçe kestiklerinde kıçlarında duydukları acıyı hatırlarlar ki,söyledikleri her söz siyasi yalakalıktan ya da çıkarcılıktan öteye gitmez.Son yıllarda bazıları organize desede şahsi kanaatim tamamen halkın bireysel olarak desdek kararı aldığı gezi olaylarından başka toplum hareketi artık olamaz.Binlerce polis tayin edilmesine rağmen tüm meslektaşlarının sessiz kalması,onlarca aydın kıytırık sebeplerle mahkeme kapılarını yada hapishane avlularını arşınlarken sadece bir kaç meslektaşı dışında tamamının sağır ve kör taklidi yapmaları ve hatta onlarca komutanı içeri tukarken savcı olanların şimdi avukatı kesilmesi neticesinden tek anladığım:
  Öyle bir millet olmuşuz ki,çıkarımız yoksa yaralı parmağa işemeyiz...

  To be contunied.....
   
 9. degazor35

  degazor35 TÜRK oğlu TÜRK

  Katılım:
  6 Mart 2007
  Konular:
  490
  Mesaj:
  5,957
  Gezi olaylarını forumda çok işledik,kimisi despotluğa,kimisi demokratik haklarının gasp edildiğine,kimisi özgürlüklerinşn kısıtlandığına ve hatta bazıları gerçekten oradaki ağaçları emsal göstererek çevre jatliamlarına karşı gelmek için oradaydı.Bazı fırsat severler de bunu kaçırmadı maalesef,işin boku çıktı,şiddet şiddeti doğurdu,masum canlar hiç uğruna heba oldu.Gezi nin bayrakla ne alakası var? Sorusunun cevabı o günleri sosyal medyadan izleyenler için içinde gizlidir.Özgürlük,çevre,demokrasi,dikta ya karşı olanların karşılaştıkları tepki susturulmuş ve bastırılmış bir toplumun temel taşı oldu kanaatimce.Askere,polise taş atan,sokakları yakıp kavuran,esnafına dükkan açtırmayıp olay çıkartmakla kalmayan ve bu işin sonunda ara sokaklara dağılarak kaçan bşr topluma gezi eylemcilerinden daha kibar muamele edilmesi bazılarına büyük cüret verdi ve bu cesaret birazda ahmaklık ve kolluk kuvvetlerinin belki adam sendeciliği yada siyasi iktidardan çekincesi neticesinde bayrağımızın direkten şndirilip ayaklar altına alınması ile son bulmuştur.Burada sorulacak soru:
  -Bu cesareti nereden almışlardır? (Çocuktur bahanesi zırvalayanlar Berkin'in kaç yaşında olduğunu unutmasınlar)
  -Hesap sorulacaktır! Uyarısından sonra ne gibi yaptırım yada cezai işlemler yaptırılmıştır? (Ama benim milletim çabuk unutur :))

  to be continued...
   
 10. mislimo

  mislimo New Member

  Katılım:
  14 Ocak 2015
  Konular:
  0
  Mesaj:
  1
 11. baray64

  baray64 New Member

  Katılım:
  12 Aralık 2006
  Konular:
  0
  Mesaj:
  12
  savaş başladı her ilde
   
 12. baray64

  baray64 New Member

  Katılım:
  12 Aralık 2006
  Konular:
  0
  Mesaj:
  12
  herkesin bildiği olmaması gerekenler başladı
  burada bizler ne yapacağız
  gene daha önce yaptıklarımız gibi susacağımız
  eğer susmak veya suskunluğa ok demek
  tercih
  bizleri ve geleceğimizi etkiler
  sizce hangisini yapalım? hastanedeki hemşire işareti
  yada
  yada
  sizlere kalmış?
   

Bu Sayfayı Paylaş